Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

The Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America
Response to Racist Violence in Charlottesville, VA

Friday, August 18, 2017

The Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America stands with all people of good will in condemning the hateful violence and lamenting the loss of life that resulted from the shameful efforts to promote racial bigotry and white supremacist ideology in Charlottesville, Virginia.

The Orthodox Church emphatically declares that it does not promote, protect or sanction participation in such reprehensible acts of hatred, racism, and discrimination, and proclaims that such beliefs and behaviors have no place in any community based in respect for the law and faith in a loving God.

The essence of the Christian Gospel and the spirit of the Orthodox Tradition are entirely and self-evidently incompatible with ideologies that declare the superiority of any race over another. Our God shows no partiality or favoritism (Deuteronomy 10:17, Romans 2:11). Our Lord Jesus Christ broke down the dividing wall of hostility that had separated God from humans and humans from each other (Ephesians 2:14). In Christ Jesus, the Church proclaims, there can be neither Jew nor Greek, slave nor free, male or femalebut all are one (Galatians 3:28). Furthermore, we call on one another to have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather to expose them (Ephesians 5:11). And what is darkness if not hatred? The one who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness (1 John 2:11)!

Furthermore, in 1872, Hierarchs from around the world assembled in Constantinople and denounced all forms of xenophobia and chauvinism (phyletism). They agreed that the promotion of racial or national supremacy and ethnic bias or dissension in the Church of Christ is to be censured as contrary to the sacred teachings of the Christian Gospel and the holy canons of the Church. It is formally condemned as heresy, the strongest category of false teaching.

Finally, such actions as we have witnessed in recent days, by self-proclaimed white supremacists, neo-Nazis, and various racists and fascists, betray the core human values of love and solidarity. In this, we pray wholeheartedly for the families of those who lost their lives or suffered in these tragic events. In like manner, we cannot condone any form of revenge or retaliation by any group or individual. Therefore, we fervently appeal to every person of good will, and especially the leaders of our great nation, to consider and adopt ways of reconciling differences in order to rise above any and all discrimination in our history, our present, and our future.

Конференција канонских православних епископа САД поводом насиља у Шарлотсвилу

Конференција канононских православних епископа Сједињених Америчких Држава стоји уза све људе добре воље који  осуђују насиље из мржње и жали због  губитка живота до којих је дошло услед срамних настојања да се промовише расна чистота и негује белачка супремацистичка идеологија у Шарлотсвилу у Вирџинији.

Православна Црква изричито изјављује да не промовише, не штити нити одобрава учешће у таквим репресивним чиновима мржње, расизма и дискриминације, те истиче да таква уверења и понашања немају место у било којој заједници заснованој на поштовању закона и вере у Бога Љубави.

Суштина хришћанског Јеванђеља и духа православног предања у потпуности је и очигледно неспојива са идеологијама које проглашавају супериорност било које расе над другом. Наш Бог није пристрасан нити гледа на то ко је ко (Поновљени закони 10,17, Римљанима 2,11). Господ наш Исус Христос је срушио преграду која је растављала, тојест непријатељство које је одвајало људе од Бога и људе једне од других (Ефесцима 2,14). У Христу Исусу Црква исповеда да  нема више ни Јудејца ни Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више мушког ни женског, јер смо сви један (човек) у Христу Исусу (Галатима 3,28). Поред тога, позивамо једни друге да не узимамо учешће у бесплодним делима таме, него да их још разоткривамо (Ефесцима 5,11). А шта је тама, ако не мржња? Онај ко мрзи брата свог, у тами је  и у тами ходи (1. Јован 2,11)!

Са овим у вези, године 1872. архијереји из целог света сабрали су се у Цариграду и осудили све облике ксенофобије и шовинизма (филетизам). Сложили су се да подстицање расне или националне надмоћи и етничких предрасуда или неслагања у Цркви Христа треба да буде осуђено као супротно светим учењима Христовог Јеванђеља и свештених канона Цркве, и то је  изричито осуђено као јерес, као  очигледан облик лажног учења.

На крају, такве акције којих смо били сведоци последњих дана, од стране самопрокламованих белачких супремациста, неонациста и разних расиста и фашиста, представљају издају суштинских људских  вредности љубави и солидарности. С тим на уму, искрено се молимо за породице оних који су изгубили живот или су пострадали  при овим трагичним догађањима. Међутим, нисмо ни за било који облик освете или одмазде било које групе или појединца. Због тога, апелујемо на сваког човека добре воље, а нарочито на руководиоце наше велике нације, да размотре и примене начине помирења различитости како бисмо се уздигли изнад сваке дискриминације у нашој историји, данас и убудуће.

Извор: assemblyofbishops.org (са енглеског Радомир Ракић)

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
  Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Side