НАЈНОВИЈИ ПОДАЦИ О ИЗГРАДЊИ И ОБНОВИ САБОРНЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ САВЕ У ЊУЈОРКУ

 

Обим посла за Саборну цркву од краја 2017. до данас био је усредсређен на затварање и стабилизацију. Као такав, уложени напор обухвата сав рад потребан за стабилизацију конструкције и заштиту од временских услова укључујући, али не ограничавајући се на:

 

 • Процена конструкције након пожара, стабилизација челичних рамова, уклањање привремених конструкција и дрвених кровних и подних ослонаца који су постојали пре пожара, рушење и уклањање шута, надзор конструкције и заштитне ограде
 • Челични кров, поправка / замена / и стабилизација зидова, скеле, припадајућа столарија, челична инфраструктура, уградња пратеће носеће електричне мреже, укључујући главне доводе
 • Кровни покривач – лепљење облоге од асфалтне мембране, припрема за трајни кров од шкриљаца
 • Постављање челичних попречних греда и ватросталног пода
 • Изливање бетонског пода
 • Поправка одвода и прикључење на главну канализацију
 • Затварање прозора плексигласом и постављање челичних врата
 • Прикупљање пројектне документације (архитектонских и грађевинских цртежа), осигурања, дозвола, инспекције, прегледи уговора и преговори
 • Постављање алармних система

 

Напомена: Израђен је предлог архитектонског пројектног задатка за привремено коришћење храма, али због обима предвиђених радова и пратећих трошкова, Повереништво је одбацило одложило овај део посла са циљем да то буде део следеће фазе обнове која ће бити размотрена и одобрена од стране парохијана и изгласаног Одбора.

 

Грађевинска фаза затварања простора и стабилизације завршена је у августу 2020. Изгубили смо време од марта до јуна због ванредних околности везаних за Ковид 19 и обавезног прекида радова у Њујорку.

 

После августа 2020. године, радили смо са архитектама, инжењерима и главним извођачем радова на прегледима и одобрењима завршених радова, као и на дозволама са Оделењем за грађевину у Њујорку. Захваљујући пандемији, Оделење за грађевину још увек не ради у свом пуном капацитету, а радови потребни за укидање налога за забрану коришћења објекта још увек трају. У овом тренутку Саборна црква је заштићена од даљег пропадања.

 

Од јануара до септембра 2020, Повереништво је сарађивало са пододбором на писању пројектног задатка и водило је начелне разговоре са архитектонским фирмама, препорученим од стране Завода за заштиту споменика културе Града Њујорка, о корацима за следећу фазу радова. Повереништво је 20. септембра 2020. године послало новоизабраном Одбору Предлог пројектног задатка на 18 страница, са следећим препорученим приоритетима које парохијани треба да потврде:

 

На основу нашег познавања локације и повратних информација које добијамо од Заједнице током свих ових година, Повереништво верује да Саборна црква Сетог Саве и читав комплекс могу постати духовни, културни, социјални и образовни центар за српску заједницу у Њујорку и широј околини, српској дијаспори у Америци и појачати везе са Србијом.

 

Општи циљеви и обим радова у пројектном задатку су:

 

 1. Главни пројекат у фазама који укључује простор за окупљање у комплексу са проценом максималних трошкова
 2. Грађевински пројекат за добијање употребне дозволе
 3. Поновно успостављање богослужења по добијању употребне дозволе
 4. Парохијски дом / црквена канцеларија
 5. Разне консултантске услуге, и то:

а) Одредити главне ставке које треба решити ради смањења трошкова (на пример, уклањање скела)

б) Означити услове Завода за заштиту споменика за рестаурацију мрког камена на дуге стазе

в) Означити услове Завода за заштиту споменика за рестаурацију крова од шкриљаца

г) Означити услове Завода за заштиту споменика за рестаурацију светларника у парохијском дому / црквеној канцеларији

д) Помоћ у завршним фазама расправе о ваздушним правима – одредите висину износа за квадратној стопи

ђ) Проналажење пута за трајну финансијску одрживост читавог комплекса

 

Молимо вас да нас обавестите да ли постоје начини на које ћете можда моћи да помогнете у овим настојањима, попут прикупљања новчаних средстава, организовања парохијана за расправе о приоритетима, организовање добротворних делатности, теренског рада и давање других идеја.

 

Шеснаестог фебруара 2021. године, Повереништво је поново успоставило комуникацију са шест архитектонских фирми одобрених од стране Завода за заштиту споменика културе Града Њујорка, тражећи од њих да ревидирају своје предлоге за горе наведене ставке. Заказали смо разгледање локације и очекујемо одговоре на пројектни задатак до 19. марта 2021. године.

 

Циљ нам је да са свим заинтересованим парохијанима, током телеконференцијског састанка, прегледамо ове одговоре током две недеље, да одаберемо фирме и извршимо коначни избор, отприлике две недеље након тога – вероватно око 19. априла. У том смислу, буџет за 2021. предвиђа расход од 200 хиљада долара за почетне радове и запошљавање надзорног органа који има велико искуство у грађевинарству, изради конкурсне документације, раду на пројектном задатку и вођењу пројеката. Наравно, нисмо у могућности да наставимо даље од фазе предлога без одобрења Скупштине због значајних издатака који проистичу из следеће фазе.

 

Ваши у Христу,

 

Чланови Повереништва Саборне цркве Светог Саве у Њујорку

 

Извор: http://stsavanyc.org


UPDATE AND RECAP OF RENOVATION OF SAINT SAVA CATHEDRAL NYC

 

The scope of work for the Cathedral from the end of 2017 through the present was focused on Enclosure and Stabilization.  As such, the total effort encompasses all the work needed to stabilize the structure and protect it from the elements including but not limited to:

 

 • Assessment of structure post-fire, steel framework stabilization, removal of temporary structures and pre-fire wood roof and floor supports, demolition and removal of rubble, structural monitoring, and protective fencing
 • Steel roof, masonry repair/replacement/stabilization, scaffolding, associated carpentry, steel infrastructure, installation of associated supporting electrical including main feeds
 • Roofing – glue down asphalt membrane sheathing, prep for permanent slate/shale roof
 • Installation of steel cross beams and fireproofing for flooring
 • Concrete floor pours
 • Repair of drains and hook up to the main sewer
 • Plexiglass window enclosure and steel doors
 • Collection of associated architectural and construction drawings, insurance, permits, inspections, contract reviews and negotiations
 • Setting up of alarm systems

Note: An architectural proposal for preliminary occupancy was drawn up but due to the scope of recommended work and associated cost, the Board of Trustees (BOT) postponed this portion of the effort as needing to be part of the next phase of work to be reviewed and approved by the parishioners and the Board Elect.

 

The construction phase for Enclosure and Stabilization was completed in August 2020.  We lost some time from March through June owing to the extraordinary circumstances associated with COVID-19, and mandatory work stoppage in NYC.

 

Post-August 2020, we have been working with the architects, engineers and the general contractor on reviews and approvals of the work completed, as well as with the NYC Department of Buildings (DOB) for certifications. Due to COVID-19, the NYC DOB is not at full speed yet and the work needed to lift the vacate order is still ongoing.  At this point the Cathedral stands secure from further deterioration.

 

From Jan to Sept 2020 the BOT worked with a sub-committee to write up a Request for Proposal (RFP) and have had initial discussions and walkthroughs for the next phase of work with NYC Landmarks recognized architectural firms.  On Sept 20th the BOT provided an 18 page RFP with the following recommended priorities to the Board Elect to be validated with the parishioners:

 

Based on our familiarity with the site and community feedback over the years, the BOT believes that St.Sava Cathedral and the campus can become a spiritual, cultural, social, and educational center for the Serbian community in the NY metro area, the diaspora in the Americas and drive outreach with Serbia.  Overall objectives, the Scope of Work (SOW) in the RFP, specified for:

 

 1. (MP) A phased Master Plan including a gathering space within the campus with high-level cost estimates
 2. (CO/TCO) Design through Construction buildout for Certificate of Occupancy
 3. Re-establish celebratory services through achieving a CO/TCO
 4. Rectory/Church Office CO
 5. (MC) Miscellaneous consulting services, namely:
  1. Identify priority items to be addressed to reduce costs – e.g. removal of scaffolding
  2. Address Landmarks requirements for long term brownstone restoration
  3. Address Landmarks requirements for long term slate roof restoration
  4. Address Landmarks requirement for skylight restoration in Rectory/Church Office
  5. Assist in final stages of Air Rights discussions – determine to hold back sqft amount
  6. Identify a path to leverage the campus for ongoing financial sustainability

 

Please let us know if there are ways in which you may be able to assist in this effort such as fundraising, organizing parishioners for discussions on priorities, charity mission, outreach, and other vision building.

 

On Feb 16, 2021, we, the BOT, re-activated communications with 6 NYC Landmarks approved architectural firms asking them to revise their proposals for the items outlined above.  We have scheduled walk-throughs and expect replies for the RFP by March 19th, 2021.

 

Our goal is to review these responses in a two-week timeframe with the Assembly by conference call to down select the firms and make a final selection approximately two weeks after that – targeting on or around April 19th.  To that effect, the Budget 2021 is being updated to propose a $200k spend as a placeholder for the initial work and to hire an Owner Representative agent who has broad experience with construction, bid documents, RFP work and project management.  Of course, we are not able to proceed beyond the proposal stage without the approval of the Assembly owing to the significant spend entailed in the next phase.

 

Yours in Christ,

 

BOT of the Cathedral of Saint Sava NYC

 

Source: http://stsavanyc.org

Share This:


CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009