THE NICHOLAI STUDIES, VOLUME II, NOS. 3 AND 4

https://nicholaistudies.org/2022/II

 

Belgrade: Christian Cultural Center “Dr. Radovan Bigović,” 2022. 338 + 184 pp.

 

The fourth issue of the Nicholai Studies, an international journal for the research of theological and ecclesiastical contribution of Nicholai Velimirovich (1881–1956), as well as the wider context in which he lived and created, is published. Previously, in January of this year, the third issue of this journal was published.

 

The third issue of the Nicholai Studies brings an article written by Marcel Černý, an associate of the Institute of Slavonic Studies of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague, a brief overview of the main moments in learning about the life and work of St. Nicholai of Serbia, Bishop of Ohrid and Žiča, in Czechian and Slovakian context — through a review of Czechian and Slovakian literature on St. Nicholai, as well as translations of his works into Czechian and Slovakian languages from 1912 to 2018. The next article in this issue, written by Rev. Nikolaj L. Kostur from Chicago, is dedicated to the relationship of the Serbian Orthodox Church with the Russian Orthodox Church Abroad between 1920 and 1941, with the mention of the contribution of Bishop Nicholai. Gordana Štasni’s research published in this issue is dedicated to the symbolic representations of wild animals in Prayers by the Lake by St. Nicholai Velimirovich, while in his article Zoran Matić is paying attention to the Serbian translation of the book The Church — Towards a Common Vision, referring to the participation of Bishop Nicholai in the ecumenical movement. Snežana Lj. Adamović deals with the place of Peter II Petrović Njegoš in the thought of St. Nicholai. In the third issue of the journal Marcel Černy presents to us the selected bibliography of St. Nicholai of Serbia in Czech and Slovak languages (1912–2018).

 

In the fourth issue of the Nicholai Studies, the paper of Ružica Levuškina from the Institute for the Serbian Language of the Serbian Academy of Sciences and Arts was published, on the topic of the possibility of (theo)linguistic research on the material of Velimirovich’s Slovesnik. Deacon Budimir Kokotović from the Library of the Serbian Patriarchate wrote an article that deals with the role of St. Bishop Nicholai in the history of the Bitola Theological Seminary. Prof. Dr. Ksenija Končarević from the Faculty of Philology of the University of Belgrade writes on the topic of doxology of God in the Prayers by the Lake of Bishop Nicholai. Goran M. Janićijević from the Orthodox Youth Center “St. Peter of Sarajevo” from Istočno Novo Sarajevo refers to St. Nicholai Velimirovich from a personal point of view, guided by verses from the Troparion to St. Nicholai. Very Rev. Edward Pehanich from the Christ the Saviour Seminary in Johnstown, Pennsylvania (American Carpatho-Russian Orthodox Diocese) in his review writes about Nicholai Velimirovich as a contemporary Chrysostom and the importance of his spiritual legacy today, while Anastasia Limberger from Munich writes about the translation of Velimirovich’s Words on the Allman in German.

 

The journal Nicholai Studies is available in open access. The third issue of the journal can be downloaded at https://nicholaistudies.org/2022/II/3, and the fourth issue of the journal can be downloaded at https://nicholaistudies.org/2022/II/4.

 

The next issue of the Nicholai Studies should appear in January of 2023.

CONTENTS OF THE NICHOLAI STUDIES, VOL. II, NO. 3

Original Research Articles:

 

Marcel Černý, “How Czechs and Slovaks got to know the Personality of Nicholai Velimirovich (St. Nicholai of Serbia),” pp. 11–42;

 

Nikolaj L. Kostur, “The Relationship of the Serbian Orthodox Church to the Russian Orthodox Church Abroad: 1920–1941,” 43–120;

 

Gordana Štasni, “Symbolic Representations of Wild Animals in Prayers by the Lake by St. Nicholai Velimirovich,” 121–154;

 

Zoran Matić, “Informal Layman’s Response to the Publication of the Book The Church — Towards a Common Vision,” 155–234;

 

Review Article:

 

Snežana Lj. Adamović, “Petar II Petrović Njegoš in Thought of St. Nicholai Velimirovich,” 235–310;

 

Bibliography:

 

Marcel Černý, “Selected Bibliography of Nicholai Velimirovich (St. Nicholai of Serbia) in Czech and Slovak languages (1912–2018),” 311–318;

 

News:

 

Srećko Petrović, “Nicholai Studies Notices, July–December 2021: The Legacy of St. Nicholai Velimirovich,” 319–335;

“Authors in this issue of the Nicholai Studies,” 336.

CONTENTS OF THE NICHOLAI STUDIES, VOL. II, NO. 4

Original Research Articles:

 

Ružica Levuškina, “Possible (Theo)Linguistic Research with St. Nicholai Velimirovich’s Slovesnik,” pp. 349–366;

 

Budimir Kokotović, “Saint Bishop Nicholai Velimirovich and the Bitola Theological Seminary,” 367–388;

 

Review Article:

 

Ksenija Končarević, “Doxology of God in Prayers by the Lake of Bishop Nicholai Velimirovich,” 389–400;

 

Perspective:

 

Goran M. Janićijević, “Signposts of Saint Nicholai Velimirovich,” 401–414;

 

Note:

 

Edward Pehanich, “The Serbian Chrysostom,” 415–420;

 

News:

 

Anastasia Limberger, “St. Nicholai Velimirovich’s Words on the Allman translated into German,” 421–422;

Nicholai Studies Notices, November 2021 — July 2022,” 423–426;

 

Bibliography:

 

“Recent Bibliography, 2018–2021 (With Selected Academic Research),” 427–505;

 

“Book Notes (2018–2022),” 506–517;

“Authors in this issue of the Nicholai Studies,” 518–520.

 

https://nicholaistudies.org


НИКОЛАЈЕВЕ СТУДИЈЕ, ГОДИНА II, БРОЈЕВИ 3 И 4

https://nicholaistudies.org/2022/II

 

Београд: Хришћански културни центар „др Радован Биговић“, 2022. 338 + 184 стр.

 

Из штампе је недавно изашла четврта свеска Николајевих студија, међународног часописа за истраживање богословског и црквеног доприноса Николаја Велимировића. Претходно, у јануару ове године објављена је трећа свеска овог часописа.

 

У трећој свесци Николајевих студија објављен је рад Марцела Черног са Института за славистику Чешке академије наука из Прага, на тему питања како су Чеси и Словаци упознавали личност Св. Николаја Српског, и то кроз преглед чешке и словачке литературе о Св. Николају, као и преводе његових дела на чешки и словачки од 1912. до 2018. године. Чланак свештеника Николаја Костура из Чикага посвећен је питању односа Српске Православне Цркве и Руске Православне Заграничне Цркве 1920–1941. године, уз помен доприноса Еп. Николаја. За овим чланком следи истраживање Гордане Штасни, професора Филозофског факултета у Новом Саду, на тему слике дивљих животиња у Молитвама на језеруВладике Николаја Велимировића. Зоран Матић, кроз свој одзив на објављивање књиге Црква — ка заједничкој визији реферише на учешће Владике Николаја у екуменском покрету, а Снежана Љ. Адамовић бави се местом Петра II Петровића Његоша у мисли Св. Николаја. У трећој свесци часописа објављена је и изабрана библиографија Николе Велимировића (Св. Николаја Српског) на чешком и словачком језику (1912–2018), из пера Марцела Черног.

 

У четвртој свесци објављен је рад Ружице Левушкине са Института за српски језик Српске академије наука и уметности, на тему могућности (тео)лингвистичких истраживања на материјалу Словесника Еп. Николаја Велимировића. Чланак ђакона Будимира Кокотовића из Библиотеке Српске патријаршије бави се улогом Св. Владике Николаја у историји Битољске богословије. Проф. др Ксенија Кончаревић са Филолошког факултета Универзитета у Београду пише на тему славословљења Бога у Молитвама на језеру Св. Владике Николаја. Горан М. Јанићијевић из Православног центра за младе „Свети Петар Сарајевски“ из Источног Новог Сарајева у свом чланку осврће се на Св. Николаја Велимировића из личног угла, водећи се стиховима из тропара Св. Николају. Свештеник Едвард Пеханич из Семинарије Христа Спаса из Џонстауна у Пенсилванији (Америчка карпато-руска православна епархија) у свом осврту пише о Николају Велимировићу као савременом Златоустом и значају његовог духовног наслеђа данас, док Анастасија Лимбергер из Минхена пише о преводу Речи о Свечовеку Николаја Велимировића на немачки језик.

 

Часопис Николајеве студије доступан је у отвореном приступу. Трећа свеска часописа може се преузети на адреси https://nicholaistudies.org/2022/II/3, а четврта на адреси https://nicholaistudies.org/2022/II/4.

 

Наредна свеска Николајевих студија требало би да буде објављена у јануару 2023. године.

САДРЖАЈ ТРЕЋЕ СВЕСКЕ НИКОЛАЈЕВИХ СТУДИЈА:

Оригинални научни радови:

 

Марцел Черни, „Како су Чеси и Словаци упознавали личност Николе Велимировића (Св. Николаја Српског)“ (на чешком), стр. 11–42;

 

Николај Л. Костур, „Однос Српске Православне Цркве према Руској Православној Заграничној Цркви 1920–1941“ (на енглеском), 43–120;

 

Гордана Штасни, „Симболична слика дивљих животиња у Молитвама на језеру Светог Николаја Велимировића“, 121–154;

 

Зоран Матић, „Неформални лаички одзив на објављивање књиге Црква — ка заједничкој визији“, 155–234;

 

Прегледни рад:

 

Снежана Љ. Адамовић, „Петар II Петровић Његош у мисли Светог Николаја Велимировића“, 235–310;

 

Библиографија:

 

Марцел Черни, „Изабрана библиографија Николе Велимировића (Св. Николаја Српског) на чешком и словачком језику (1912–2018)“ (на чешком), 311–318;

 

Новости:

 

Срећко Петровић, „Белешке Николајевих студија, јул–децембар 2021: Наслеђе Светог Николаја Велимировића“ (на енглеском), 319–335;

 

„Аутори у овом броју Николајевих студија“ (на енглеском), 336.

САДРЖАЈ ЧЕТВРТЕ СВЕСКЕ НИКОЛАЈЕВИХ СТУДИЈА:

Оригинални научни радови:

 

Ружица Левушкина, „Правци (тео)лингвистичких истраживања на материјалу Словесника светитеља Николаја Велимировића“, стр. 349–366;

 

Будимир Кокотовић, „Свети Владика Николај Велимировић и Битољска богословија“, 367–388;

 

Прегледни рад:

 

Ксенија Кончаревић, „Славословљење Бога у Молитвама на језеру Владике Николаја Велимировића“, 389–400;

 

Коментар:

 

Горан М. Јанићијевић, „Путокази Светог Николаја Велимировића“, 401–414;

 

Осврт:

 

Едвард Пеханич, „Српски Златоусти“ (на енглеском), 415–420;

 

Белешке:

 

Анастасија Лимбергер, „Речи о Свечовеку Светог Николаја Велимировића преведене на немачки“ (на енглеском), 421–422;

 

Срећко Петровић, „Белешке Николајевих студија, новембар 2021 – јул 2022“ (на енглеском), 423–426;

 

Библиографија:

 

„Новија библиографија, 2018–2021 (са изабраним академским истраживањима)“, 427–505;

 

„Нове књиге (2018–2022)“, 506–517;

 

„Аутори у овом броју Николајевих студија“ (на енглеском), 518–520.

 

https://nicholaistudies.org / николајеве-студије.срб

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009